Karjeras izglītība

Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības aģentūru par ESF Nr. 8.3.5.0/16/I/001) ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanu Limbažu novada pašvaldības skolās.
Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. maijs - 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju  karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. (Nr. 8.3.5.0/16/I/001).

Kopš šī gada maija Lādezera pamatskola ir ESF projekta  ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izmēģinājuma skola.

Arvien vairāk sabiedrībā runā par karjeras izglītības nepieciešamību, jo izvēlēties karjeras ceļu nav vienkārši. Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā. Karjeras izglītība skolā  ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi. Tāpēc Lādezera pamatskolas pedagogi jau no 1. klases aktualizē jautājumus, kuri ir saistīti ar karjeras izglītību. Mērķtiecīgi un plānveidīgi tiek veidota atbalsta sistēma izglītojamajiem karjeras izglītībā, organizējot  mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, dažādu profesiju iepazīšana, tiekoties ar daudzveidīgu profesiju pārstāvjiem, mācību priekšmetu nedēļas, tikšanās ar skolas absolventiem u.c.

Balstoties uz pamatvērtībām, kuras veido Lādezera pamatskolas pedagogi gan audzināšanas, gan mācību stundās, ir izveidojusies vīzija, kādam būtu jābūt mūsu skolēnam skolā un pēc tās beigšanas.

karejra

Šīs iezīmes ir nepieciešamas ikvienai topošai personībai, lai tā varētu veidoties par pilnvērtīgu mūsdienu sabiedrības daļu, spētu konkurēt darba tirgū, varētu veiksmīgi veidot savu karjeru.

  Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem :

 • izprast sevi ;
 • veidot pašapziņu;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • apzināt savas stiprās un vājas puses;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumus;
 • plānot un vadīt savu karjeru.

Vecākiem:

Ja jūsu bērns ir sākumskolas izglītojamais un jūs vēlaties piedalīties viņa karjeras plānošanas procesā, tad:

 • uzticiet uzdevumus, kuri nav pārāk sarežģīti;
 • audziniet viņus darbībā;
 • palīdziet tikai tad, kad viņš lūdz;
 • ļaujiet veidoties centīgai un varošai personībai.

Ja viņš ir pusaudzis un jūs vēlat viņam veiksmīgi veidot savu karjeru, tad atcerieties:

 • pusaudzim vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
 • atbalstiet aktivitātes, kurās viņš uzrāda labus rezultātus;
 • jāatbalsta viņā izvēles un mērķi;
 • jāpalīdz rast atbildes, kas attiecas uz viņa identitāti;
 • jāiedrošina spert nākamais solis dzīvē.

Tomēr pats galvenais ir apzināties, ka cilvēks pats ir savas dzīves veidotājs. Mainās viss un mainīsies nākotnē. Karjeras veidošana turpinās visā mūža garumā.

,, Noslēpums, kā tikt uz priekšu, ir jāsāk kustēties”. Marks Tvens


Savas karjeras plānošanai  vari  izmantot  interneta  resursus.

Iespēja iepazīt profesiju:
www.profesijupasaule.lv
www.prakse.lv
www.nva.gov.lv

Par studiju akreditāciju, studiju iespējām:
www.niid.lv
www.svr.ikvd.gov.lv
www.viaa.gov.lv//lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/studijas_arvalstis/
www.dreamfoundation.eu

Informācija par Latvijas izglītības iestādēm
www.niid.lv

Karjeras izvēles testi:
www.niid.lv
www.nacstudet.lv/tests/
www.prakse.lvpptxTĀLĀKIZGLĪTĪBAS CEĻI